Xây dựng Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135

Ngày 05/7, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Văn phòng điều phối Chương trình 135 (VP135) tổ chức Hội thảo Góp ý hoàn thiện dự thảo nội dung Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020. Thừa ủy quyền của Lãnh đạo UBDT, ông Võ Văn Bảy, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng điều phối Chương trình 135 chủ trì Hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT và các thành viên Ban Soạn thảo dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Xây dựng tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu CT135 là nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao cho UBDT. Ngay từ đầu năm 2018, UBDT đã chủ động xây dựng dự thảo xin ý kiến các đơn vị trong nội bộ UBDT, các Bộ, ngành liên quan và các địa phương thụ hưởng CT135, đồng thời tổ chức các Hội nghị, hội thảo ở các khu vực trong cả nước để lấy ý kiến góp ý, bổ sung hoàn thiện các tiêu chí.

Việc xây dựng và ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu CT135 là cơ sở để xem xét, đưa các xã, thôn đạt được những kết quả nhất định trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội ra khỏi diện đầu tư của CT135, đảm bảo sự công bằng, công khai và minh bạch, ưu tiên nguồn lực ngân sách đầu tư, hỗ trợ những nơi khó khăn hơn.

Theo tính toán của UBDT, nếu thực hiện tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu CT135 như đề xuất thì kết thúc năm 2018 (giữa giai đoạn 2016-2020) sẽ có khoảng 40 xã, 150 thôn hoàn thành mục tiêu CT135 và kết thúc năm 2020 có khoảng 180 xã, 400 thôn hoàn thành mục tiêu CT135, điều này có tác động lớn đối với kinh tế và xã hội.

Thực hiện đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, UBDT đã xây dựng dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu CT135 giai đoạn 2016 - 2020 lấy ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các Bộ, ngành liên quan. Sau hơn 2 tháng lấy ý kiến, UBDT đã tổng hợp, tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp từ các Bộ, ngành, qua đó bổ sung hoàn thiện dự thảo Tờ trình và Quyết định.

Thảo luận tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung ý kiến mang tính kỹ thuật đối với phần tiêu đề, trình tự thể hiện và bố cục nội dung dự thảo Tờ trình và Quyết định. Để tăng tính thuyết phục, các ý kiến đề xuất Tờ trình cần làm rõ hơn sự cần thiết ban hành; đánh giá được sự tác động tích cực và tiêu cực tác động đối với kinh tế, xã hội; thể hiện được sự phản hồi của người dân đối với các nội dung dự thảo. Các đại biểu cũng đề xuất, UBDT nên có báo cáo tổng kết đánh giá quá trình xây dựng các tiêu chí.

Tổng kết Hội thảo, ông Võ Văn Bảy, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng điều phối Chương trình 135 ghi nhận, tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp tại Hội thảo, các ý kiến rất sát với yêu cầu của việc hoàn thiện dự thảo Tờ trình, Quyết định. Bên cạnh đó, ông Võ Văn Bảy cũng giải trình, làm rõ thêm một số ý kiến liên quan đến kinh phí; sự tác động của Quyết định đối với các Nhóm đối tượng thụ hưởng Chương trình 135; sự tác động của Quyết định đối với các xã thụ hưởng CT135 nêu tại Quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Qua Hội thảo xin ý kiến các Bộ, ngành lần này,  UBDT sẽ hoàn thiện dự thảo Tờ trình, Quyết định và gửi sang Bộ Tư pháp thẩm định theo đúng quy trình, quy định hiện hành.

Xuân Thường

 In bài viết
Văn bản điều hành