Bình Dương: Thực hiện rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo có mức sống trung bình năm 2019

Bình Dương triển khai thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH và Thông tư 14/2018/TT- BLĐTBXH.

Thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH và Thông tư 14/2018/TT- BLĐTBXH sửa đổi một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch số 4179/KH-SLĐTBXH ngày 10/9/20119 rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo và hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2019, theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020; Kế hoạch số 5183/KH-SLĐTBXH ngày 29/10/2019 phúc tra kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo và hộ làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình và kiểm tra, giám sát Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2019.

Theo đó, các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo và hộ làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh.

Sau khi các địa phương tiến hành rà soát xong, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Bảo trợ Xã hội) đã tổ chức phúc tra, với hình thức là kiểm tra toàn bộ phiếu rà soát của tất cả các xã, phường, thị trấn, đồng thời xuống một số hộ gia đình mới thoát nghèo, một số hộ gia đình mới vào hộ nghèo để kiểm tra nhằm đảm bảo tính công bằng, công khai và minh bạch, qua trao đổi với các hộ thoát nghèo đều thống nhất với việc xét duyệt của địa phương và tỏ ra phấn khởi với chính sách của nhà nước dành cho hộ nghèo cũng như chính sách bảo lưu 2 năm sau khi thoát nghèo.

 Kết quả kiểm tra đa số các địa phương đều thực hiện đúng quy định, chỉ một vài trường hợp chấm điểm sai do cán bộ khu/ấp nhận diện sai, một số xã, phường, thị trấn lưu hồ sơ còn thiếu, biểu mẫu tổng hợp không theo quy định do cán bộ mới tiếp quản. Nhân dịp này phòng chuyên môn vừa kiểm tra, vừa kết hợp hướng dẫn kịp thời cho cán bộ cấp xã cách lưu giữ hồ sơ và tổng hợp số liệu đúng theo quy định.

Hiện nay, theo báo cáo sơ bộ của cấp huyện, thị xã, thành phố, tính đến cuối năm 2019 toàn tỉnh có 3.808 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 1,31% trong đó hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo là 1.901 chiếm tỷ lệ 0,65%, hộ nghèo thuộc chính sách Bảo trợ Xã hội là 1.907 chiếm tỷ lệ 0,66%  và hộ cận nghèo là 2.790 hộ, chiếm tỷ lệ 0,96%

 

baodansinh.vn

 In bài viết
Văn bản điều hành