Xác định vùng ĐBKK sau khi điều chỉnh địa giới hành chính

Ông Phạm Công Lâm (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về việc xác định vùng đặc biệt khó khăn hưởng chế độ ưu đãi theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP sau khi có sự điều chỉnh địa giới hành chính. Ông Lâm hiện công tác tại trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực, thị trấn Bảy Ngàn (xã Tân Hòa cũ) thuộc huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Ông đã tham khảo Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/1/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II thì thấy xã Tân Hòa cũ có 3 ấp trong danh sách ấp đặc biệt khó khăn là ấp Thị Tứ, ấp 4A, ấp 4B.

Năm 2009, theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 24/8/2009 của Chính phủ, thị trấn Bảy Ngàn được thành lập trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính xã Tân Hòa. Ông Lâm hỏi, giáo viên công tác tại trường trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực, thị trấn Bảy Ngàn có được hưởng chế độ theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không?

Về vấn đề này, Uỷ ban Dân tộc trả lời như sau:

Ngày 18/12/2013, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 582/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi vào diện đầu tư Chương trình 135. Tại Điều 2 Quyết định số 582/QĐ-UBDT quy định: “Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế nội dung các Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II và Dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015”.

Như vậy, Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/1/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II hết hiệu lực kể từ ngày 18/12/2013 nên không phải là căn cứ để áp dụng thực hiện chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

 In bài viết
Văn bản điều hành