V/v giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ thứ bảy, QH khóa XIII(tỉnh Đắk Nông)

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 215/BDN ngày 26/6/2014 của Ban Dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Đăk Nông tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII: " Hai xã Nghĩa Thắng và Hưng Bình thuộc huyện Đắk R' Lấp do mới được chia tách ra từ xã vùng cao, vì vậy không có trong danh sách được hưởng ưu đãi của Nhà nước. Vì vậy, cử tri đề nghị sớm xem xét, bổ sung hai xã này vào danh sách xã vùng cao để người dân được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước ". Sau khi nghiên cứu, Uỷ ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Giai đoạn trước đây, thực hiện nhiệm vụ phân công của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đã tiến hành xác định tiêu chí và xác định địa bàn thuộc  miền núi và vùng cao. Việc xác định địa bàn miền núi và vùng cao là cơ sở để xác định cho việc phân định 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển. Giai đoạn này, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 286/TB-VPCP ngày 24/7/2014 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc: “Các Bộ, ngành, địa phương thực hiện thống nhất các chính sách đối với thôn, bản, xã thuộc vùng dân tộc, miền núi theo tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015, được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 và Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, được Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014”. Vậy, để đảm bảo quyền lợi cho các xã khi điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách, sáp nhập, Ủy ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ theo quy định gửi các Bộ, ngành liên quan để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 In bài viết
Văn bản điều hành