V/v giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIII(tỉnh Bình Phước)

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 215/BDN ngày 26/6/2014 của Ban Dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bình Phước tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII: " Ngày 3/11/2010, UBND tỉnh Bình Phước có công văn số 3666/UBND-VX gửi Ủy ban Dân tộc về đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh sách các xã khó khăn tỉnh Bình Phước, trong đó có xã Nghĩa Bình, Bình Minh và Đường 10 thuộc huyện Bù Đăng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa điều chỉnh danh sách các xã khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 nên đồng bào dân tộc thiểu số ở 3 xã nói trên vẫn không được cấp thẻ BHYT theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế về hỗ trợ 100% thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế khó khăn. Đề nghị xem xét, sớm điều chỉnh ". Sau khi nghiên cứu, Uỷ ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 đã hết hiệu lực được thay thế bằng Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn. Theo Quyết định số 1049/QĐ-TTg thì huyện Bù Đăng chỉ có 3 xã thuộc vùng khó khăn là: Phú Sơn, Đăk Nhau và Đường 10. Còn lại 2 xã Nghĩa Bình và Bình Minh thuộc khu vực I (theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015). Vậy, Ủy ban Dân tộc xin thông báo để cử tri nắm được thông tin.
 In bài viết
Văn bản điều hành