V/v giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, QH khóa XIII (TPHN)

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 215/BDN ngày 26/6/2014 của Ban Dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Hà Nội kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII: " Cử tri đề nghị có chính sách thiết thực, hiệu quả hơn nhằm nâng cao đời sống của nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn ". Sau khi nghiên cứu, Uỷ ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Chính sách dân tộc hiện nay khá đầy đủ, toàn diện trên các lĩnh vực và phủ kín các địa bàn vùng dân tộc và miền núi. Thông qua hệ thống chính sách hiện hành, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và sự nỗ lực của người dân đã triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc và thu được những thành quả quan trọng. Tuy nhiên quá trình triển khai và thực hiện các chính sách đã thể hiện không ít những hạn chế, tồn tại. Đó là chính sách còn mang tính nhiệm kỳ, thời gian thực hiện ngắn, thiếu tính chiến lược lâu dài. Một số chính sách còn chồng chéo về đối tượng, địa bàn thụ hưởng. Hầu hết các chính sách đều mang tính hỗ trợ, chính sách đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu cơ bản, do vậy hiệu quả của chính sách chưa thực sự bền vững. Nhiều chính sách khi hết hiệu lực, các mục tiêu không đạt do nguồn vốn Trung ương cấp không đủ. Để khắc phục hạn chế này và có chính sách thiết thực, hiệu quả hơn nhằm nâng cao đời sống của nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, Thủ tướng chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Ủy ban Dân tộc phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến hành việc rà soát, đánh giá các chính sách thực hiện tại vùng dân tộc và miền núi và đề xuất các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016 - 2020. Hiện nay, Ủy ban Dân tộc  đang tiến hành rà soát các chính sách hiện hành để chuẩn bị xây dựng chính sách  đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016 - 2020. Chính sách mới này sẽ đề xuất Thủ tướng Chính phủ thống nhất cơ chế điều hành, thống nhất đầu mối thực hiện các chương trình, chính sách trên các lĩnh vực ở cùng địa bàn vùng dân tộc và miền núi.  Dự kiến Ủy ban Dân tộc sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào quý II/2015.

 In bài viết
Văn bản điều hành