V/v giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, QH khóa XIII (tỉnh Lâm Đồng)

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 215/BDN ngày 26/6/2014 của Ban Dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Lâm Đồng kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII: "Đề nghị Nhà nước quan tâm hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đất sản xuất cho bà con, vì ở Lâm Đồng đối với những người mới lập gia đình đa số đều thiếu đất sản xuất, dễ rơi vào tình trạng đói nghèo". Sau khi nghiên cứu, Uỷ ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Về vấn đề hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành các chính sách như: Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 4/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015. Các chính sách này hiện đang triển khai thực hiện trên 52 tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó có các tỉnh Tây Nguyên.
 In bài viết
Văn bản điều hành