V/v giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, QH khóa XIII (tỉnh Gia Lai)

Uỷ ban Dân tộc nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai (tại văn bản số 215/BDN ngày 26/6/2014 của Ban Dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội) với 2 câu hỏi, Uỷ ban Dân tộc trả lời như sau:

1 - Câu hỏi số 1: Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn là chưa phù hợp, vì mức hỗ trợ đối với người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực II, xã biên giới, xã bãi ngang, hải đảo, vùng khó khăn là 80.000 đồng/người/năm; đối với người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực III vùng khó khăn là 100.000 đồng/người/năm là quá thấp. Đề nghị nghiên cứu, nâng mức hỗ trợ, có thể theo hướng: Đối với người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực II, xã biên giới, xã bãi ngang, hải đảo, vùng khó khăn là 200.000 đồng/người/năm; đối với  người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực II vùng khó khăn là 300.000 đồng/người/năm.
Trả lời:
Thực hiện Khung kế hoạch triển khai Nghị quyết 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 1200/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ) giao Ủy ban Dân tộc “Rà soát, sửa đổi Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn”. Ủy ban Dân tộc đã xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg trình Thủ tướng Chính phủ theo hướng nâng định mức, mở rộng danh mục mặt hàng hỗ trợ và giao quyền cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh quyết định danh mục các mặt hàng hỗ trợ cho phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế tại các địa phương. Định mức hỗ trợ đề nghị nâng lên mức 300.000 đồng/người/năm được áp dụng cho người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực II, xã biên giới, xã bãi ngang, hải đảo và xã khu vực III.  
Nhưng do ngân sách nhà nước còn khó khăn nên Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo (tại văn bản số 132/VPCP-V.III ngày 08/01/2014 của Văn phòng Chính phủ) về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg: 
- Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn năm 2014 và các năm tiếp theo.
- Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 102/2009/QĐ-TTg được thực hiện sau khi Quốc hội có Báo cáo kết quả giám sát chương trình giảm nghèo, các chính sách hỗ trợ thực hiện mục tiêu giảm nghèo trong đó có Quyết đinh số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
Vậy, Ủy ban Dân tộc xin thông báo để cử tri nắm được thông tin.
2 - Câu hỏi số 2: Theo các Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007- 2010; Quyết định 33/2013/QĐ-TTg  ngày 4/6/2013 về tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh  định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015 và Quyết định 1342/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 về kế hoạch định canh, định cư cho đồng bào  dân tộc thiểu số du canh, du cư đến năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ thì tổng mức vốn ngân sách TW đầu tư cho định canh định cư tỉnh Gia Lai là 93,302 tỷ đồng cho 15 điểm định canh định cư theo hình thức tập trung. Tuy vậy, từ năm 2008 đến năm 2013, ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư là  28,104 tỷ đồng, đạt 25,95% so với tổng mức đầu tư hỗ trợ theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg, nên tỉnh Gia Lai chỉ mới hoàn thành 6 điểm định canh định cư tập trung. Đề nghị Ủy ban Dân tộc trình Thủ tướng Chính phủ có giải pháp tập trung vốn đầu tư dứt điểm các dự án định canh định cư đã phê duyệt theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg vào năm 2015. Đồng thời, rà soát các chương trình Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt để tập trung nguồn lực hoàn thành công trình, dự án theo tiến độ.
Trả lời:
Vấn đề Trung ương cấp chưa đủ vốn cho Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư (ĐCĐC) cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg và Quyết định 1342/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung đã được Ủy ban Dân tộc báo cáo, kiến nghị với Chính phủ nhiều lần, nhưng do Ngân sách nhà nước những năm gần đây khó khăn nên hiện nay vẫn chưa giải quyết được dứt điểm. Năm 2015 là năm kết thúc Chính sách, do vậy Ủy ban Dân tộc đã có buổi làm việc, báo cáo trực tiếp Thủ tướng Chính phủ để giải quyết những khó khăn của các chính sách dân tộc nói chung và vấn đề vốn của Chính sách ĐCĐC nói riêng. Theo đó, năm 2015 Chính phủ sẽ cân đối ngân sách bố trí tối đa cho Chính sách này để có thể hoàn thành dứt điểm những dự án ĐCĐC tập trung đang thực hiện dở dang để đưa hộ đồng bào DTTS về định cư. Ngày 18 tháng 7 năm 2014, Ủy ban Dân tộc đã có công văn số 644/UBDT-CSDT đề nghị các tỉnh rà soát xây dựng kế hoạch vốn năm 2015 theo hướng ưu tiêng những dự án ĐCĐC tập trung đang thực hiện dở dang và các dự án ĐCĐC thực sự cấp thiết để bố trí vốn năm 2015. Đối với những dự án đã phê duyệt tại Quyết định 1342/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được bố trí vốn thực hiện, Ủy ban Dân tộc sẽ kiến nghị Chính phủ cho tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo hoặc lồng ghép, bố trí sắp xếp vào chương trình, chính sách khác để có thể hoàn thành ĐCĐC cho đồng bào dân tộc thiểu số.

 In bài viết
Văn bản điều hành