V/v giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7,QH khóa XIII(tỉnh Điện Biên)

Uỷ ban Dân tộc nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Điện Biên (tại các văn bản số 215/BDN ngày 26/6/2014 và 332/BDN ngày 13/8/2014 của Ban Dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội) với 2 câu hỏi, Uỷ ban Dân tộc trả lời như sau:

1 - Câu hỏi số 1: Mức hỗ trợ phát triển sản xuất dưới 3.000.000 đồng/hộ cho hộ nghèo và cận nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới ... theo Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ là quá thấp, để có thể xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả. Đề nghị xem xét, nâng mức hỗ trợ này lên 5.000.000 triệu đồng/hộ mới có thể đảm bảo thực hiện.
Trả lời:
Mức hỗ trợ đầu tư của Quyết định 551/QĐ-TTg được xây dựng trên cơ sở khảo sát, tổng hợp nhu cầu thực tế của các địa phương đồng thời cân đối nguồn ngân sách Trung ương. Do vậy, trong giai đoạn 2012 - 2015, mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định 551/QĐ-TTg sẽ thực hiện với mức 3 triệu đồng/hộ. Trong thời gian tới, trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp tình hình thực tế, Ủy ban Dân tộc sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu mức hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất cho phù hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
2 - Câu hỏi số 2: Đề nghị nâng mức vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn lên 20 triệu đồng.
Trả lời: 
Ngày 1/2/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg về Chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn với định mức vay 8 triệu đồng/hộ với mức lãi suất 0,1%/tháng  (1,2%/năm). Ngoài ra, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn còn được vay vốn theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác với mức tối đa là 50 triệu đồng, lãi suất 0,6%/tháng. Vì vậy, một hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được vay tổng cộng là 58 triệu đồng khi có nhu cầu phát triển sản xuất. Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg sẽ hết hiệu lực vào năm 2015, sau năm 2015 Ủy ban Dân tộc sẽ tham mưu cho Chính phủ ban hành Chính sách mới với định mức cho vay phù hợp với nhu cầu của người dân, đáp ứng giá cả tại thời điểm ban hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 In bài viết
Văn bản điều hành