V/v giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, QH khóa XIII(tỉnh Bắc Giang)

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 215/BDN ngày 26/6/2014 của Ban Dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bắc Giang tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII: " Đề nghị nghiên cứu, sớm trình Quốc hội ban hành Luật Dân tộc để thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện cho 54 dân tộc anh em chung sống bình đẳng, tôn trọng và cùng phát triển ". Sau khi nghiên cứu, Uỷ ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Công tác dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm và đã được thể chế hóa bằng văn bản pháp luật để điều chỉnh. Hiện nay, văn bản quy phạm pháp luật cao nhất để điều chỉnh về lĩnh vực công tác dân tộc là Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ban hành ngày 14/01/2011 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày4/3/2011. Căn cứ vào đó, nhiều chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số đã được ban hành và đạt được những kết quả đáng kể. Theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, để đánh giá toàn diện 05 năm thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP, dự kiến đến năm 2015 sẽ tổng kết, đánh giá, kiến nghị những nội dung cơ bản để xây dựng văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn để hoàn thiện hệ thống pháp luật về công tác dân tộc.
Dự án Luật Dân tộc đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất trong giai đoạn 2016 - 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (theo Thông báo số 286/TB-VPCP ngày 24/7/2014 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc).

 In bài viết
Văn bản điều hành