V/v giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, QH khóa XIII (tỉnh Ninh Thuận)

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 215/BDN ngày 26/6/2014 của Ban Dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Ninh Thuận tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII: "Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn là chưa phù hợp, vì mức hỗ trợ đối với người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực II, xã biên giới, xã bãi ngang, hải đảo, vùng khó khăn là 80.000 đồng/người/năm; đối với người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực III vùng khó khăn là 100.000 đồng/người/năm là quá thấp. Đề nghị nghiên cứu, nâng mức hỗ trợ, có thể theo hướng: Đối với người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực II, xã biên giới, xã bãi ngang, hải đảo, vùng khó khăn là 200.000 đồng/người/năm; đối với người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực II vùng khó khăn là 300.000 đồng/người/năm ". Sau khi nghiên cứu, Uỷ ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Thực hiện Khung kế hoạch triển khai Nghị quyết 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 1200/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ) giao Ủy ban Dân tộc “Rà soát, sửa đổi Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn”. Ủy ban Dân tộc đã xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg trình Thủ tướng Chính phủ theo hướng nâng định mức, mở rộng danh mục mặt hàng hỗ trợ và giao quyền cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh quyết định danh mục các mặt hàng hỗ trợ cho phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế tại các địa phương. Định mức hỗ trợ đề nghị nâng lên mức 300.000 đồng/người/năm được áp dụng cho người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực II, xã biên giới, xã bãi ngang, hải đảo và xã khu vực III.  
Nhưng do ngân sách nhà nước còn khó khăn nên Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo (tại văn bản số 132/VPCP-V.III ngày 08/01/2014 của Văn phòng Chính phủ) về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg: 
- Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn năm 2014 và các năm tiếp theo.
- Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 102/2009/QĐ-TTg được thực hiện sau khi Quốc hội có Báo cáo kết quả giám sát chương trình giảm nghèo, các chính sách hỗ trợ thực hiện mục tiêu giảm nghèo trong đó có Quyết đinh số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
Vậy, Ủy ban Dân tộc xin thông báo để cử tri nắm được thông tin.

 In bài viết
Văn bản điều hành