Tiêu chí xác định hoàn thành Chương trình 135

Độc giả Mai Văn Thịnh (xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) hỏi: Địa phương tôi thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn được Chương trình 135 hỗ trợ phát triển sản xuất, đến nay đời sống người dân trên địa bàn đã khá lên, bộ mặt làng xã đã có nhiều thay đổi. Vậy xin hỏi, căn cứ vào đâu để xác định địa phương tôi đã hoàn thành chương trình này.

Ông Chu Tuấn Thanh trả lời:

Để đánh giá, phê duyệt danh sách xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2015, Ủy ban Dân tộc đã có Công văn (số 501/UBDT-VP135) đề nghị các địa phương tổ chức rà soát, xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2015 theo tiêu chí sau:

Thôn hoàn thành Chương trình 135:

a) Có tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo dưới 35%; trong đó tỷ lệ hộ nghèo dưới 20%.

b) Đạt 3 trong 4 tiêu chí sau:

- Đường giao thông đạt tiêu chí 2.2, Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

- Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh theo tiêu chí 3.1, Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn theo tiêu chí 4.2, Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia đạt tiêu chí 17.1, Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135:

a) Về đời sống: Đạt 1 trong 2 điều kiện:

- Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã dưới 30% trong đó tỷ lệ hộ nghèo dưới 15%.

- Thu nhập bình quân đầu người: Đạt từ 75% trở lên so với tiêu chí 10, Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

b) Về hạ tầng kinh tế - xã hội: Đạt 3 trong 4 điều kiện:

- Hệ thống giao thông: Đạt tiêu chí 2, Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

- Thủy lợi: Đạt tiêu chí 03, Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

- Hệ thống điện: Đạt tiêu chí 4, Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

- Trường học: Đạt tiêu chí 05, Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

c) Về văn hóa - xã hội: Đạt 3 trong 5 điều kiện:

- Lao động, việc làm: Đạt tiêu chí 12, Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

- Giáo dục: Đạt tiêu chí 14, Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

- Y tế: Đạt tiêu chí 15, Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

- Nước sinh hoạt: Đạt tiêu chí 17.1, Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

- Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo tiêu chí 18.1, Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Số liệu để xác định các chỉ tiêu thôn, xã hoàn thành mục tiêu được lấy tại thời điểm 30.6.2015. Đối với các tiêu chí đến thời điểm 30.6 số liệu chưa được tổng hợp thì lấy tại thời điểm gần nhất.

 In bài viết
Văn bản điều hành