Chế độ chính sách đối với cán bộ công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Phúc đáp văn bản số 38/BDT-CSDT ngày 02/02/2015 của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên về thực hiện chế độ chính sách cán bộ, công chức, viên chức… công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì các xã đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 quy định tại Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 08/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015. Do vậy, các xã trong Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013, Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 08/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ được hưởng các chính sách theo quy định của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

 In bài viết
Văn bản điều hành