Công bố kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 11/7, là Ngày Dân số Thế giới cũng là ngày Việt Nam công bố kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại hội nghị trực tuyến toàn quốc.

 

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Quỹ Dân số của Liên Hợp Quốc và các đơn vị tham gia cuộc Tổng điều tra lần thứ 5 kể từ khi thành lập nước tới nay.

Nhờ áp dụng đồng bộ các giải pháp về công nghệ thông tin trong tác nghiệp, đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn nhất nhưng thời gian thực hiện ngắn nhất (hơn 3 tháng) và tiết kiệm kinh phí, nguồn lực thực hiện. Cuộc tổng điều tra đã nâng cao vị thế của thống kê Việt Nam trong cộng đồng thống kê thế giới khi là một trong ít quốc gia thực hiện phiếu điện tử di động (CAPI) trong điều tra, chiếm 99,9%, còn lại chỉ sử dụng phương pháp điều tra phiếu giấy truyền thống và webform. Cuộc điều tra được Liên hợp quốc đánh giá đã tuân thủ hoàn toàn các quy định, quy chuẩn điều tra dân số, nhà ở của quốc tế nên các thông tin thu được là đầy đủ và chính xác.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh cuộc tổng điều tra vào 0h ngày 1/4/2019 đã diễn ra theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn và thành công tốt đẹp. Kết quả của tổng điều tra là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học, tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng mục tiêu để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống thống kê quốc gia, phục vụ nhu cầu thông tin của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, cả ở Trung ương và địa phương trong đánh giá tình hình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và các chiến lược, chính sách phát triển kinh tế-xã hội nói chung, đặc biệt là vấn đề dân số và nhà ở.

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở lần này cũng có ý nghĩa phục vụ dữ liệu cho các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xem xét, cơ cấu và hoạch định đường lối, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, hệ thống pháp luật, chính sách về dân số và nhà ở đến năm 2030 - thời điểm 100 năm thành lập Đảng và tầm nhìn đến năm 2045 - 100 năm thành lập nước.

Theo kết quả sơ bộ, sau 10 năm, dân số Việt Nam tăng 10,4 triệu lên trên mức 96,2 triệu người, bình quân tăng dân số 1,14%/năm, chậm hơn so với tốc độ của giai đoạn 1999- 2009, để đến năm 2020 dân số không vượt quá 98 triệu người, đạt được yêu cầu của Chiến lược dân số và tập trung vào nâng cao chất lượng dân số; 93,1% số hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố, tăng đều qua 10 năm và so với cả các giai đoạn trước. Về bình quân diện tích/đầu người thì đến nay đã có 23,5 m2/đầu người, cao hơn mức 6,8 m2 của năm 2009,...

Số liệu từ Tổng điều tra 2019 sẽ giúp các cơ quan, chuyên gia có dữ liệu để phân tích xu hướng dân số để có đối sách, chính sách kịp thời để tận dụng thời kỳ dân số “vàng”, giúp dân số Việt Nam không rơi vào tình trạng “chưa giàu đã già” và tránh bẫy thu nhập trung bình, quan tâm tới người yếu thế, những người có thu nhập thấp. Các bộ, ngành, địa phương phải đặc biệt chú ý để tập trung chính sách giảm nghèo, làm giàu cho người dân. Chính sách nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, người thu nhập thấp đã có rồi nhưng nhiều người còn khó khăn về nhà ở. 65,6% dân số còn ở nông thôn, trong đó nhiều nơi vùng sâu, xa, dân tộc thiểu số, ven biển, hải đảo, bãi ngang còn rất khó khăn.

 In bài viết

Các tin khác

Văn bản điều hành