Nỗ lực đưa các xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn

Xác định đưa các xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ quan trọng. Bằng nhiều giải pháp, huyện Tây Giang đã đạt được những kết quả bước đầu.

Theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 27/12 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 7627/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam về xây dựng NTM ở những xã đặc biệt khó khăn, huyện Tây Giang có 2 xã nằm trong phạm vi Đề án là xã Chơm (7 thôn) và xã Tr’hy (6 thôn).

Theo Văn phòng Điều phối (VPĐP) NTM huyện Tây Giang, thì các xã nói trên có đa số là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng thiết yếu còn nhiều hạn chế.

Nhu cầu kinh phí đầu tư để đạt chuẩn tiêu chí số 13 (cơ sở hạ tầng thiết) yếu còn thiếu nhiều, tuyến đường tại một số thôn chưa được cứng hóa, giao thông đi lại rất khó khăn vào mùa mưa, 7 thôn chưa có điện lưới quốc gia nên ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Bên cạnh đó, các xã triển khai Đề án đều gặp khó khăn trong việc hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân. Đây là tiêu chí khó đạt nhất vì tỷ lệ hộ nghèo các xã này còn rất cao (trên 50%), nguy cơ tái nghèo của các hộ vừa thoát nghèo còn nhiều tiềm ẩn.

Thu nhập bình quân đầu người các xã khó khăn của huyện Tây Giang còn thấp (khoảng 15 – 18 triệu đồng/người/năm). Nhiều mô hình đã triển khai ở các địa phương nhưng hiệu quả chưa cao do điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất lạc hậu, dân số bố trí phân tán, chưa có mô hình sản xuất bao tiêu sản phẩm tại chỗ.

“Ngoài ra, theo chủ trương chung, giảm số lượng cán bộ ở thôn từ 5 người xuống còn 3 người và không còn hỗ trợ kinh phí hoạt động các đoàn thể ở thôn nên cũng gặp khó khăn trong quá trình hoạt động, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch NTM. Vai trò chủ thể của người dân chưa được thể hiện rõ, sự gắn kết trong thôn xóm chưa được nâng lên”, đại diện Văn phòng Điều phối NTM huyện Tây Giang cho biết.

Trước thực tế này, huyện Tây Giang đã xác định nhiều giải pháp nhằm đưa các xã đặc biệt khó khăn phát triển và đạt chuẩn NTM bằng các nhóm giải pháp rất cụ thể, thiết thực.

(nongnghiep.vn)

 In bài viết
Văn bản điều hành