Hiệu quả Chương trình 135 ở huyện Lạc Sơn

Triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Lạc Sơn đạt được nhiều kết quả ý nghĩa. Chương trình nhận được sự đồng tình, ủng hộ tích cực của Nhân dân. Hệ thống cơ sở hạ tầng vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK) cơ bản được đầu tư xây dựng; nguồn vốn được đầu tư, sử dụng đúng mục đích, đối tượng, góp phần nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhân dân xã vùng cao Ngọc Sơn (Lạc Sơn) đưa giống ngô mới vào sản xuất nâng cao năng suất, sản lượng.

Hàng năm,căn cứ kế hoạch chỉ đạo, điều hành của UBND huyện,Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện xây dựng kế hoạch giảm nghèo với các mục tiêu cụ thể, đề ra giải pháp tổ chức thực hiện, tổ chức triển khai hội nghị đến lãnh đạo UBND các xã, thị trấn,các cơ quan liên quan về việc điều tra, rà soát, đánh giá khả năng thoát nghèo trong toàn huyện. Lập danh sách phê duyệt làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho năm sau, ban hành các văn bản hướng dẫn UBND các xã, Ban giám sát xã về các bước tố chức thực hiện, quản lý các chương trình, dự án, chính sách trên địa bàn, qua đó, công tác chỉ đạo, điều hành của các xã có hiệu quả. Thành viên Ban chỉ đạo huyện được phân công phụ trách xã thường xuyên về xã giúp cơ sở triển khai thực hiện chương trình.

Nhằm nâng cao năng lực, truyền thông giám sát, đánh giá thực hiện chương trình, huyện đã tổ chức 9 lớp tập huấn bồi dưỡng truyền thông về hoạt động giảm nghèo, với sự tham gia của 1.400 lượt người, trong đó có Ban chỉ đạo cấp huyện, đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn,các trưởng phố, xóm, bí thư chi bộ, chi hội trưởng hội phụ nữ, nông dân và cộng tác viên công tác xã hội.Ban chỉ đạo cấp huyện đã tổ chức giám sát, đánh giá được 25 cuộc tại các xã ĐBKK; tổ chức7 cuộc đối thoại với hộ nghèo, góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện các dự án, chính sách giảm nghèo tại cơ sở. Ngoài ra, xây dựng nhiều cụm pano tuyên truyền trực quan cố định ngoài trời, chương trình tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cấp xã, thị trấn 2 buổi/tuần về giảm nghèo thông tin; phát lồng ghép trong các chuyên đề an sinh xã hội,chương trình thời sự địa phương với thời lượng 5 -10 phút/buổi/ngày, phát hơn 5.000 tờ rơi tuyên truyền về lĩnh vực thông tin và truyền thông về giảm nghèo cho Nhân dân. 

Trong giai đoạn, huyện đã huy động tổng kinh phí 115.733 triệu đồng thực hiện chương trình, gồm:vốn ngân sách T.Ư 114.355 triệu đồng,vốn ngân sách địa phương 1.378 triệu đồng. Trong đó, đầu tư xây dựng mới cơ sở hạ tầng vốn ngân sách T.Ư 110.156 triệu đồng, đầu tư cho 194 công trình (giao thông 128 công trình, tổng mức đầu tư 73.333 triệu đồng; thủy lợi 19 công trình, tổng mức đầu tư 4.928 triệu đồng; văn hóa 38 công trình, tổng mức đầu tư 19.755 triệu đồng; giáo dục 6 công trình, tổng mức đầu tư 2.922 triệu đồng; điện 3 công trình, tổng mức đầu tư: 3.428 triệu đồng); duy tu bảo dưỡng công trình sau đầu tư 240 công trình,tổng mức đầu tư 4.199 triệu đồng. Thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế,nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các địa bàn ĐBKK (hỗ trợ máy móc, cây, con giống), với 321 mô hình, tổng nguồn vốn 30.636 triệu đồng. 

Tạo điều kiện cho hộ nghèo được tiếp cận với nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, từ năm 2016 đến nay, có 8.484 lượt hộ nghèo được vay vốn phát triển kinh tế, với số tiền 194.64triệu đồng,5.661 lượt hộ cận nghèo được vay vốn với tổng số tiền 128.963 triệu đồng. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người nghèo được quan tâm. Trong 4 năm qua, toàn huyện giải quyết cho trên 8.000 lao động có việc làm; tổ chức trên 40 lớp đào tạo nghề cho 460 lao động nông thôn, giúp người nghèo có việc làm, tạo thu nhập ổn định để thoát nghèo bền vững.

Với sự quan tâm đầu tư của chương trình, các vấn đề cơ bản, bức xúc nhất đối với hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số như nhà ở, đất ở, đất sản xuất, y tế, giáo dục... đã được giải quyết kịp thời, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của Nhân dân, góp phần ổn định chỗ ở, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo. Mức thu nhập của người dân được nâng lên, cuộc sống người nghèo được cải thiện rõ rệt. 

Các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng phục vụ sản xuất và dân sinh tại các thôn, xóm đặc biệt khó khăn đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, tạo thuận lợi cho giao thông đi lại, phát triển sản xuất.Thực hiện chương trình, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm dần qua từng năm.Năm 2016, toàn huyện có 38,5% hộ nghèo, đến hết năm 2019 giảm còn 15,15%, bình quân mỗi năm giảm 5,8%/năm hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo tại các xã ĐBKK tính đến đầu năm 2020 là 20,05%, giảm 24,55% so với đầu năm 2016 (đầu năm 2016 là 44,6%).

 In bài viết
Văn bản điều hành