Chương trình 135 đầu tư gần 23tỷ đồng phát triển huyện biên giới Ia Grai

Trong giai đoạn từ năm 2016-2018, huyện biên giới Ia Grai (Gia Lai) tiếp nhận đầu tư gần 23 tỷ đồng từ nguồn vốn của Chương trình 135 để phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Chương trình 135 đầu tư gần 23tỷ đồng phát triển huyện biên giới Ia Grai
Đời sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Cụ thể, trong 3 năm từ nguồn vốn chương trình huyện đã dành hơn 5,354 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế với 2.342 hộ dân trên địa bàn được thụ hưởng, trong đó chủ yếu hỗ trợ phân bón, giống cây trồng và hỗ trợ bò giống sinh sản để các hộ dân phát triển sản xuất; đầu tư gần 17 tỷ đồng để ư xây dựng hạ tầng giao thông trên địa bàn và duy tu  bảo dưỡng các công trình. Ngoài ra, huyện còn dành gần nữa tỷ đồng để đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng xã, thôn, làng đặc biệt khó khăn trên địa bàn với 550 người tham gia. Trong năm 2019, huyện đã phân khai nguồn vốn 6,949 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 19 công trình giao thông và duy tu sửa chữa 1 công trình đường giao thông; bố trí 1,514 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo...

 

Chương trình 135 không chỉ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng và công tác giảm nghèo, tạo điều kiện cho các xã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hiện toàn huyện đã có 4 xã và 3 làng đồng bào dân tộc thiểu số hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và dự kiến năm 2019 sẽ có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới... 

 

baogialai.com.vn

 In bài viết
Văn bản điều hành