Trên 12.000 lao động nông thôn Quảng Nam được hỗ trợ đào tạo nghề

2 năm qua, tỉnh Quảng Nam đã có trên 12.000 lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề, trong đó học nghề nông nghiệp gần 4.350 người và học nghề phi nông nghiệp hơn 7.550 người.

nolink:

 In bài viết
Văn bản điều hành