Tỉnh Sóc Trăng: Tập huấn hệ thống theo dõi báo cáo Chương trình 135 giai đoạn II cho cán bộ phụ trách báo cáo cấp xã, huyện

Từ ngày 04/8/2009 đến ngày 13/8/2009, Ban Điều hành Chương trình 135 giai đoạn II (CT135 - II) tỉnh Sóc Trăng đã triển khai tổ chức 3 lớp đào tạo, bồi dưỡng về Hệ thống theo dõi, báo cáo theo biễu mẫu AMT theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBDT ngày 8/8/2008 của Uỷ ban Dân tộc cho các đối tượng là cán bộ phụ trách công tác báo cáo cấp huyện và cấp xã của các xã CT135, xã khu vực II có ấp đặc biệt khó khăn, được thụ hưởng CT135 giai đoạn II của tỉnh.

Quyết định số 04/2008/QĐ-UBDT, đã được Uỷ ban Dân tộc ban hành và thực hiện vừa tròn 1 năm (ngày 8/8/2008 – 8/8/2009. Tuy nhiên, việc thực hiện chế độ báo cáo ở các địa phương vẫn chưa thể đảm bảo kịp thời theo quy định.

Đối với tỉnh Sóc Trăng trên cơ sở Quyết định 04/2008/QĐ-UBDT của Uỷ ban Dân tộc, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo quy định cụ thể về thời hạn gởi báo cáo của cấp xã, cấp huyện. Mặc dù vậy, công tác báo cáo của cấp cơ sở vẫn không đảm bảo kịp thời do thiếu trang thiết bị (máy vi tính, Internet,..) và một số cán bộ cơ sở chưa thật sự am hiểu về phần mềm báo cáo AMT. Xuất phát từ nhu cầu trên, Ban Điều hành CT 135 của tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn T.O.T cho cán bộ cấp xã, huyện. Khóa đào tạo bồi dưỡng gồm 90 học viên, chia làm 3 lớp, phân theo cán bộ phụ trách công tác báo cáo cấp xã, huyện, cán bộ biết sử dụng máy vi tính (Excel, Word, internet…).

Sau khi kết thúc khóa tập huấn, mỗi cán bộ sẽ được trang bị cho mình kinh nghiệm để làm tốt công tác báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 ở cấp cơ sở (cấp xã). Quá trình báo cáo đảm bảo đúng quy định của tỉnh, góp phần cho việc thu thập thông tin, cập nhật thường xuyên về tiến độ thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II từ cấp xã, huyện, tỉnh lên đến cơ quan quản lý cấp Trung ương được kịp thời và chính xác hơn.

Phi Hải - Ban Điều hành Chương trình 135, tỉnh Sóc Trăng

 In bài viết
Văn bản điều hành