Nghệ An mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn chính sách dân tộc cho cán bộ xã, thôn bản thuộc CT135

Để tiếp tục nâng cao năng lực cho cán bộ xã, thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn, năm 2014, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số thuộc Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho hơn 1000 cán bộ là Chủ tịch, Trưởng thôn, bản ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.

Nội dung chính của các lớp học là phổ biến các chính sách của Trung ương, của Tỉnh đối với vùng dân tộc và miền núi; cơ chế thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2016-2020; tổ chức đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, các mô hình phát triển kinh tế- xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

Qua việc tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, cán bộ xã, thôn bản nắm vững mục tiêu; đối tượng; định mức, chế độ; cơ chế thực hiện các chính sách. Từ đó, về tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho đồng bào thực hiện đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đảm bảo các chính sách đến với người dân đạt hiệu quả cao nhất.

Được biết, mặc dù là một tỉnh nghèo, nguồn ngân sách địa phương còn hạn hẹp nhưng hàng năm UBND tỉnh Nghệ An ưu tiên bố trí một phần kinh phí để tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ xã, thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở, qua đó tổ chức thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước./.

 In bài viết
Văn bản điều hành