Chương trình hỗ trợ 18 tỉnh vay vốn Ngân hàng Thế giới

Danh sách doanh nghiệp/ cá nhân bị cấm/đình chỉ tham gia đấu thầu

Danh sách doanh nghiệp/ cá nhân bị cấm/đình chỉ tham gia đấu thầu... Xem thêm

Thông tin xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 của 18 tỉnh tham gia Chương trình hỗ trợ vay vốn của Ngân hàng Thế giới

Thông tin xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 của 18 tỉnh tham gia Chương trình hỗ trợ vay vốn của Ngân hàng Thế giới... Xem thêm

Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2020" vay vốn của Ngân hàng Thế giới

Sổ tay gồm 5 phần 1. Hướng dẫn chung 2. Hướng dẫn về lập kế hoạch 3. Hướng dẫn về hỗ trợ phát triển sản xuất trong xây dựng nông thôn mới 4. Hướng dẫn về hỗ trợ phát triển ... Xem thêm

Văn bản điều hành