Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2020 của 18 tỉnh tham gia Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020" vay vốn của Ngân hàng Thế giới

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2020 của 18 tỉnh tham gia Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020" vay vốn của Ngân hàng Thế giới​.

  1. Bình Định
  2. Kon Tum
  3. Lào Cai
  4. Quảng Trị
  5. Trà Vinh
 In bài viết
Văn bản điều hành