Hoạt Động Của Địa Phương
10/04/2018 - 12:00
Tháo gỡ khó khăn thực hiện các chương trình MTQG
Năm 2017, Bắc Kạn đã đạt những kết quả quan trọng trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng mức bình quân các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đây là tiền đề để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp, tháo gỡ khó khăn, thực hiện hiệu quả các chương trình MTQG trong năm 2018.

Những hạn chế cần tháo gỡ


Đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 trên địa bàn tỉnh cho thấy, mặc dù đạt được một số kết quả nhưng công tác giảm nghèo của tỉnh chưa đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo, hộ tái nghèo trong năm còn cao, kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững; 7/8 xã hoàn thành về đích nông thôn mới nhưng còn nhiều tiêu chí đạt "chấp chới", chưa bền vững…

Trong Chương trình 30a, tại tiểu dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo Pác Nặm và Ba Bể, từ kinh phí nguồn vốn sự nghiệp cho 2 huyện nói trên là 18,522 tỷ đồng, đã thực hiện các công việc duy tu bảo dưỡng công trình, chăm sóc bảo vệ rừng, hỗ trợ sản xuất với 27 dự án về xây dựng các mô hình trồng cây ăn quả, cây lâm nghiệp, trồng rau màu, vỗ béo trâu, bò, chăn nuôi gia súc, gia cầm, hỗ trợ máy nông nghiệp… nhưng kế hoạch giảm nghèo từ 3,5 - 4% không đạt được (thực tế Pác Nặm giảm được 2,25%; Ba Bể giảm 2,61%).

Nguyên nhân một phần do sự phối hợp giữa các cấp, ngành trong triển khai thực hiện các chương trình chưa chặt chẽ, thiếu sự chủ động; năng lực của một số cán bộ, cấp huyện, xã còn hạn chế, thiếu cán bộ chuyên trách; công tác tham mưu của các sở, ngành chuyên môn liên quan còn hạn chế, chưa kịp thời; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính sách còn có sự chồng chéo hiệu quả thực hiện chưa cao; nguồn lực đầu tư còn dàn trải, chưa đáp ứng nhu cầu, chậm phân bổ vốn; điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn; nội lực của người dân còn yếu cả về trình độ và năng lực sản xuất, c òn tình trạng hộ nghèo có tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước; Trung ương phân bổ vốn, phê duyệt các xã, thôn theo khu vực và thuộc diện hỗ trợ đầu tư từ Chương trình 135 chậm, cơ chế thực hiện chương trình nhiều khó khăn; các thủ tục đầu tư theo Luật Đầu tư công mất nhiều thời gian; các văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của trung ương chậm (chính sách hỗ trợ hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ cơ bản), nên các địa phương còn lúng túng khi triển khai thực hiện... 

Các giải pháp trọng tâm


Năm 2018, toàn tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,7%/năm, trong đó, các huyện nghèo giảm trên 4%; phấn đấu thêm 8 xã hoàn thành về đích 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Nhiệm vụ trọng tâm tỉnh đưa ra là làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở các cấp; phân công trách nhiệm cho từng thành viên, làm cơ sở cho việc xem xét đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện chương trình. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện; đẩy mạnh việc kiểm tra giám sát trong thực hiện các chương trình MTQG, trên cơ sở đó kịp thời xử lý giải quyết những khó khăn, vướng mắc; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, hướng dẫn sử dụng các nguồn vốn của chương trình đạt hiệu quả…

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để đẩy mạnh hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Có giải pháp phù hợp nâng cao đời sống người dân để xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, giúp người dân tiếp cận được với nguồn vốn của chương trình; tăng cường hỗ trợ, liên kết tiêu thụ sản phẩm, tạo sinh kế bền vững cho người nghèo; đảm bảo các chính sách hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, thời gian thụ hưởng, tạo sự chủ động tham gia của người nghèo…

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, triển khai các dự án, mô hình liên kết sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất, tiêu thụ; phát triển ngành, nghề nông thôn thông qua Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động tại các huyện, xã nghèo; vận động người nghèo chủ động vươn lên, xóa bỏ dần tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước vươn lên thoát nghèo…

Tỉnh đề nghị các bộ, ngành trung ương tăng mức hỗ trợ ngân sách cho các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn có số tiêu chí nông thôn mới đạt thấp; quan tâm, đầu tư xây dựng các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để địa phương có cơ hội phát huy tiềm năng về sản xuất nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 về quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 và Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 về quản lý, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; hướng dẫn cụ thể đối với các đối tượng hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (hiện nay một số chính sách các đối tượng này chưa được hưởng theo Nghị quyết 40/NQ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ)./.

baobackan.org.vn

Thực hiện các chính sách giảm nghèo của tỉnh Hà Giang (6/12/2018)
Theo kết quả Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2015 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang chiếm ...
Thực hiện Chương trình 135 ở Nghệ An (30/11/2018)
Tỉnh Nghệ An đang triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt Chương trình 135, trong đó có việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các dự án thành phần của Chương trình 135; rà soát, đánh giá việc ...
Góp phần giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số Yên Bái (25/11/2018)
Nhiều năm qua, nguồn vốn từ Chương trình 135 đã góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững cho người dân vùng cao Yên Bái, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, đời sống của đồng ...
Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo ở Bắc Giang (12/10/2018)
Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đầu tư nguồn lực, tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn.
Hội Nông dân Sơn La giúp đồng bào dân tộc thoát nghèo (15/9/2018)
Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Sơn La lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh việc biểu dương, đại hội cũng đánh giá cao kết quả công tác Hội và công tác xóa ...
Cà Mau: Nhiều giải pháp sáng tạo để giảm nhanh tỉ lệ hộ nghèo (30/8/2018)
Ước tính đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Cà Mau giảm còn 1,46%, nên thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tăng cường chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh các ...
Hà Nội tăng cường hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo (28/6/2018)
UBND TP. Hà Nội đã trích ngân sách hơn 108,5 tỷ đồng ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Hà Nội và phân bổ cho các huyện, thị xã hỗ trợ nhà ở cho người ...
Nghiên cứu, đề xuất mức hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (23/6/2018)
Giai đoạn 2018 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đề xuất các mức hỗ trợ phù hợp với điều kiện từng vùng miền trong tỉnh, ...
Lai Châu quan tâm thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội (12/1/2018)
Từ thực hiện các chính sách xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, đời sống của đồng bào các dân ...

ankara bayan escort
ankara escort
kurtkoy escort
istanbul escort sirinevler escort istanbul escort istanbul escort halkali escort bakirkoy escort istanbul escort istanbul escort beylikduzu escort beylikduzu escort beylikduzu escort avcilar escort avcilar escort esenyurt escort sirinevler escort bakirkoy escort basaksehir escort halkali escort sultangazi escort sisli escort kayasehir escort atakoy escort capa escort istanbul escort mecidyekoyescort bakirkoy escort pendik escort istanbul escort findikzade escort sirinevler escort halkali escort mecidyekoyescort corlu escort taksim escort halkali escort ankara escort ankara escort antalya escort antalya escort antalya escort sisli escort bahcesehir escort halkali escort beylikduzu escort bahcelievler escort sirinevler escort avcilar escort
escort sinop escort sivas
antep escort escort bayan
Asyali porno
esmer porno
mobile screening plants