Địa bàn thuộc diện CT135
29/02/2016 - 14:00
TIÊU CHÍ THÔN HOÀN THÀNH MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 135

Thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 là thôn đạt các tiêu chí sau.

a) Có tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo dưới 35%; trong đó tỷ lệ hộ nghèo dưới 20%;

b) Đạt 3 trong 4 tiêu chí sau:

- Đường giao thông đạt tiêu chí 2.2, Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;

- Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh theo tiêu chí 3.1, Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn theo tiêu chí 4.2, Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia đạt tiêu chí 17.1, Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.


Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới xem chi tiết tại đây:

Quyết định số: 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 và 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

ankara escort
kurtkoy escort