Địa bàn thuộc diện CT135
18/01/2016 - 15:00
TIÊU CHÍ XÃ HOÀN THÀNH MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 135

Xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 là xã đạt các tiêu chí sau.

a) Về đời sống: đạt 1 trong 2 điều kiện sau:

- Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã dưới 30% trong đó tỷ lệ hộ nghèo dưới 15%;

- Thu nhập bình quân đầu người: Đạt từ 75% trở lên so với tiêu chí 10, Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

b) Về hạ tầng kinh tế - xã hội: đạt 3 trong 4 điều kiện sau:

- Hệ  thống giao thông: Đạt tiêu chí 2, Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;

- Thủy lợi: Đạt tiêu chí 03, Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;

- Hệ thống điện: Đạt tiêu chí 4, Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;

- Trường học: Đạt tiêu chí 05, Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

c) Về văn hóa - xã hội: đạt 3 trong 5 điều kiện sau:

- Lao động, việc làm: Đạt tiêu chí 12, Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;

- Giáo dục: Đạt tiêu chí 14, Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;

- Y tế: Đạt tiêu chí 15, Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;

- Nước sinh hoạt: Đạt tiêu chí 17.1, Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;

- Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo tiêu chí 18.1, Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.


Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới xem chi tiết tại đây:

Quyết định số: 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 và 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

ankara escort
kurtkoy escort